-20%

Social Share

लक्ष्य

199.00 Original price was: ₹199.00.159.00Current price is: ₹159.00.

Name of writers /editors :

ISBN :

No. of Pages :

Size of the book :

Book Format :

Name of Publisher :

Edition :

मिर्झा एस. एि.

978-93-5857-055-7

88

A5

Paperback

Nitya Publications, Bhopal

First

-20%

लक्ष्य

199.00 Original price was: ₹199.00.159.00Current price is: ₹159.00.

Social Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Description

लक्ष्य हे माझे पकहलेच पुस्तक आहे १९९० पासून मी लेखन करीत
आहे. माझे लेख दैकनक लोकमत व समाचार मध्ये यायचे मी त्यािंची
आभारी आहे मला लेखन व वाचनाची फारच आवड आहे मधी मी
कलकहणे बिंद के ले होते परिं तु माझे स्वगीय मामा श्री मुसा शेख ररिायर
पोस्टमास्टर यािंचे मला प्रोत्साहन कमळाले व मी परत कलहू लागले
माझ्या दोन लेखािंना राज्यस्तरीय पुरस्कार कमळालेले आहेत.
लक्ष्य हे पकहलेच पुस्तक कलकहण्याचे मी धाडस के ले आहे प्रत्येक
प्रयत्नात कदाकचत यश कमळणार नाही परिं तु यशाचे कारण प्रयत्न
असतो प्रयत्न करताना चुका होताचच चुकािंमधून येतो तो अनुभव
आकण अनुभवातून कमळतोय ते यश.
या पुस्तकात मी स्त्रियािंचे कवकवध रूप दाखवण्याचा प्रयत्न के ला आहे
धीर गिंभीर, सहनशील, कनराश, ठाम, कवश्वासू, कष्टाळू, धाडसी, मोठ्या
मनाची, करारी, प्रेमळ, त्यागी, वेळप्रसिंगी दुगावचे रूप घेणारी असे
अनेक रूपे आहेत ती आई होती म्हणून या कथेत मी माझ्या
आईबद्दल कलकहलेली सत्य घिना आहे.

× How can I help you?