इतिहासलेखनपद्वती

270

ISBN : 978-93-90390-27-4

Price: Rs.250/-

प्रकाशन:

नित्या प्रकाशन, भोपाल म.प्र.भारत

Web: www.nityapublications.com

Email: into@nityapublications.com

Ph.no.: +91-900-929-1840

Category:

Description

प्रथम आवृत्ती 2020

प्रकाशकाच्या परवानगी शिवाय कुठल्याही प्रकारे या पुस्तकाचा कोणताही भाग कोणलाही सादर करता येणार नाही. हे पुस्तक प्रकाशित करीत असतांना प्रकाशकाच्या अस्विकृतीचीं लक्षपुर्वक काळजी घेण्यात आली आहे. परंतू लेखक, प्रकाशक,प्रिंटर हे कोणलाही चूकांसाठी जबाबदार राहाणार नाही, त्या चूका नकळत झालेल्या असतील.

सर्व अधिकार प्रकाशकाडे सुरक्षित आहे. या पुस्तकाचा कोणताही भाग कोणत्याही रूपाने,इलेक्ट्रॉनिक, मैकॅनिकल तसेच अन्य माध्यमातून पुनर्मुद्रित किंवा पुन: उपयोग न उपयोग करता येणार नाही. या पुस्तकाच्या कोणत्याही भागाची छाया प्रत किंवा ध्वनी मुद्रण प्रकाशकाच्या बिना परवानगीने करता येणार नाही.

कोणलाही त्रुटी किंवा मार्गदर्शक सुचना लेखन तसेच सार्वजनिक संकेत स्थळा सोबत अन्य ठिकाणी पाठवण्यात येऊ नये.